Assen Bloeit… is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zoals bedoeld in de Algemene wet inzake Rijksbelastingen. Op deze website vindt u de gegevens zoals voorgeschreven door de Belastingdienst.

Algemene gegevens
Stichting Assen Bloeit…
Adres: Sleutelbloemstraat 1
Postcode: 9404 GE
Plaats: Assen

RSIN: 822750090
KvK inschrijvingsnummer: 50450905
Bank: IBAN NL06 RBRB 0787 6977 37 t.n.v. Stichting Assen Bloeit

Missie
De stichting heeft ten doel: het tot bloei laten komen van mensen en het bevorderen van de maatschappelijke samenhang en betrokkenheid op elkaar van inwoners van Assen-Oost, Assen en de regio, dit in samenhang met “Assen Zoekt” te Assen (een zelfstandige kerk binnen het verband van de Christelijke Gereformeerde Kerken), geïnspireerd door het christelijk geloof, waar iedereen welkom is en mee mag doen en al hetgeen met het hiervoor omschreven doel rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • Rudolf Setz (voorzitter, strategisch manager/pionier)
 • Jaap Toering (portefeuille techniek)
 • Laura Zuidema (portefeuille communicatie)
 • Christiaan de Bruijne (penningmeester/boekhouder)
 • Maurits Helder (portefeuille zorg-relaties)
 • Wim Verdouw (secretaris)

Beleidsplan
Het beleidsplan wordt op dit moment herzien. Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met info@assenbloeit.nl.

Inkomsten bestaan hoofdzakelijk uit de volgende posten:

 • Fondsen vanuit gemeentelijke en andere overheden
 • Huur vanuit structurele en ad hoc overeenkomsten

Inkomsten komen bij elkaar op de bankrekening van Assen Bloeit. Uitgaven worden vanuit die bankrekening ook gedaan.

Uitgaven bestaan hoofdzakelijk uit de volgende posten:

 • Gas, water, licht
 • Verzekeringen
 • Onderhoud en verbeteringen gebouw
 • Personeel/inhuur
 • Rentes en aflossingen

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Op dit moment zijn er geen andere functies of rollen die vanuit Stichting Assen Bloeit financieel beloond worden.

Verslag activiteiten
Omdat Assen Bloeit pas net in deze vorm bestaat (huidige doel, bestuurssamenstelling en activiteiten pas sinds 28 december 2020), is er nog geen verslag gemaakt.

Het is de bedoeling om dit jaarlijks te maken.

Financiën
In 2019 zijn er geen inkomsten en geen uitgaven geweest.
Het saldo op de rekening van Stichting Assen Bloeit was in 2019 0,- (nul) euro.