Assen Zoekt… is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zoals bedoeld in de Algemene wet inzake Rijksbelastingen. Op deze website en de site van de CGK vindt u de gegevens zoals voorgeschreven door de Belastingdienst. 

Algemene gegevens
Stichting Assen Zoekt…
Adres: Sleutelbloemstraat 1
Postcode: 9404 GE
Woonplaats: Assen

RSIN: 860054780
KvK inschrijvingsnummer: 74865366
Bank: NL64 INGB 0005 3303 76 t.n.v. CGK Assen Zoekt

Missie
We zijn in onze stad en regio aanwezig zodat mensen kunnen ontdekken, dat er vergeving is, bevrijding van gebondenheid en verslaving. Vanuit die vergeving en acceptatie door geloof in Jezus Christus is er perspectief voor de toekomst en een uitnodiging om mee op weg te gaan en tot bloei te komen. In relatie met en door samenwerking met – elkaar en met kerken en partners in de stad – willen we uitdelen aan de kwetsbaren in onze omgeving. Op die manier willen we bijdragen aan de leefbaarheid van onze stad.

Bestuur
Klik hier voor informatie over het bestuur.

Beloningsbeleid
Op dit moment kent Assen Zoekt onderstaande functies:

  • 1 voorganger
  • Staflid missiegroepen
  • Staflid intercultureel
  • Staflid jeugdwerk

Het gaat hier allemaal om functies in deeltijd.

Hoofdlijnen beleidsplan
De organisatie zodanig inrichten, dat tegemoet wordt gekomen aan ons doel. Dit wordt gerealiseerd door het instellen van missiegroepen, die zich op allerlei aspecten van de samenleving richten. Er is een strategisch plan Assen zoekt… 2020 dat wordt gebruikt als richtsnoer.

Om de organisatie mogelijk te maken, worden acties ondernomen om de financiële middelen te verkrijgen, die worden verkregen uit subsidies van o.a. partner kerken, giften en bijdragen van deelnemers. Deze financiële middelen worden besteed in gezamenlijk overleg binnen het bestuur.

Financiën
Jaarverslag 2019

Het jaar 2022

Terugblikkend op 2022 kunnen we schrijven over de veranderingen die er mondiaal of lokaal aan de gang zijn. Veranderingen die ons als Assen Zoekt niet voorbijgaan. Crises die we aan den lijve ondervinden, overtuigingen die scheiding brengen of moeheid die samen lijkt te gaan met de opbouw na Corona.

Maar juist deze ontwikkelingen laten iets zien wat zo kostbaar en houdbaar is binnen Assen Zoekt. Goud dat we in handen hebben dat sterk is gebleken of waar we nog meer van kunnen oppoetsen of opgraven. Kijkt u even mee?!

Diverse gemeenschappen

We zijn een beweging van kleine groepen en grote groepen. Dat betekent dat we bij elkaar komen in huizen als huisgroepen. Maar ook dat we bij elkaar komen op een aantal zondagen in een grote groep.

De kracht van de huisgroepen hielp ons tijdens de coronacrises. Kleine verbanden, goede verbondenheid. Vier nieuwe groepen zijn gevormd door het actief inzetten van een zogenaamd starttraject.

Tegelijk hebben we ontdekt dat het samenkomen in de grote groep, dat zo gemist werd tijdens coronatijd, zo belangrijk is. Belangrijk om op verhaal te komen, op Gods verhaal en geïnspireerd weer verder te gaan op de plekken waar je doordeweeks komt.

Kinderen & jeugd

We hebben een aardig grote groep kinderen & jeugd. Ongeveer een derde van de deelnemers is onder de 18. Hiervoor hebben we opnieuw een werker gevonden om deze groep mee te kunnen nemen in het volgen van Jezus. Dat komt het werk met en onder hen ten goede.

Alpha cursus

We zijn als Assen Zoekt ooit ontstaan uit een Alpha cursus. Deze cursus reikt ons ook een belangrijk DNA aan. We hebben de Alpha gemist toen die een tijd niet werd gegeven. In het voorjaar van 2022 heeft een huisgroep dit opgepakt en weer een eerste Alpha georganiseerd. Vervolgens hebben we voor een viertal uren twee mensen kunnen aanstellen vanuit onze groep deelnemers om de Alpha cursus weer groter en steviger aan te pakken. Het brengt weer een diverse groep mensen in ons midden.

Intercultureel

Veel van onze Iraanse deelnemers heeft ondertussen een status gekregen en is daarmee vertrokken naar de hen toebedeelde woonplaats. Dat betekent dat we weer nieuwe contacten aan het opbouwen zijn binnen het AZC en waar mogelijk onder statushouders in Assen zelf. Via onze intercultureel werker blijft het mogelijk om samen op te trekken en te groeien in het zijn van een interculturele geloofsgemeenschap.

Assen Bloeit

Het kerkgebouw waar we in samenkomen als grote groep, heeft een metamorfose ondergaan. Een huiselijke stijl die aanvoelt aan een tweede huiskamer waar dan ook handig gebruik van gemaakt wordt door sommige huisgroepen. Diverse activiteiten vinden plaats namens de stichting Assen Bloeit en waar mogelijk zoeken we daarin de samenwerking op. Het is soms nog zoeken naar welke eigenheid Assen Bloeit en Assen Zoekt in kan brengen in die gezamenlijkheid. Maar er liggen mooie kansen in het verschiet.

Inzet stafwerkers & kernteam

De inzet van werkers is wat veranderd in het jaar 2022. De oprichter Rudolf Setz is in een aantal stappen teruggetreden maar blijft als deelnemer en spreker betrokken. Vanuit zijn rol bij Assen Bloeit is er nog een duidelijke verbinding met Assen Zoekt. Verder is het stafteam, zoals genoemd, uitgebreid met een kinderwerker. Er staat nog steeds een divers stafteam klaar waarbij ieder naast zijn/haar parttime aanstelling ook nog werk heeft buiten Assen Zoekt. Daarnaast zijn we met een kernteam gaan werken waarin alle coördinatoren van de diverse teams betrokken zijn. Het geeft een bijzondere impuls aan al het werk dat er gebeurt. Samenwerking, slimmen combinaties en plezier om de dingen voor elkaar te krijgen.

Assen Zoekt is en blijft een beweging van mensen onderweg. Dat betekent dat er voortdurend wat verandert. Lettend op de mensen, de ontwikkelingen in de tijd maar met een rotsvast vertrouwen in de leiding en aanwezigheid van God. Het geeft vertrouwen voor het nieuwe jaar en nieuwsgierigheid naar wat gaat komen. En de vraag waar we altijd bij uitkomen: ‘Wat laat God je zien en wat kan je daarmee doen?’ houdt onze verwachting hoopvol open!