Assen Zoekt… is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zoals bedoeld in de Algemene wet inzake Rijksbelastingen. Op deze website vindt u de gegevens zoals voorgeschreven door de Belastingdienst.

Algemene gegevens
Stichting Assen Zoekt…
Adres: Sleutelbloemstraat 1
Postcode: 9404 GE
Woonplaats: Assen

RSIN: 822750090
KvK inschrijvingsnummer: 50450905
Bank: NL64 INGB 0005 3303 76 t.n.v. CGK Assen Zoekt

Missie
We zijn in onze stad en regio aanwezig zodat mensen kunnen ontdekken, dat er vergeving is, bevrijding van gebondenheid en verslaving. Vanuit die vergeving en acceptatie door geloof in Jezus Christus is er perspectief voor de toekomst en een uitnodiging om mee op weg te gaan en tot bloei te komen. In relatie met en door samenwerking met – elkaar en met kerken en partners in de stad – willen we uitdelen aan de kwetsbaren in onze omgeving. Op die manier willen we bijdragen aan de leefbaarheid van onze stad.

Bestuur
Klik hier voor informatie over het bestuur.

Beloningsbeleid
Op dit moment kent Assen Zoekt onderstaande functies:

  • 2 voorgangers
  • Staflid missiegroepen
  • Staflid intercultureel
  • Staflid jeugdwerk

Het gaat hier allemaal om functies in deeltijd.

Hoofdlijnen beleidsplan
De organisatie zodanig inrichten, dat tegemoet wordt gekomen aan ons doel. Dit wordt gerealiseerd door het instellen van missiegroepen, die zich op allerlei aspecten van de samenleving richten. Er is een strategisch plan Assen zoekt… 2020 dat wordt gebruikt als richtsnoer.

Om de organisatie mogelijk te maken, worden acties ondernomen om de financiële middelen te verkrijgen, die worden verkregen uit subsidies van o.a. partner kerken, giften en bijdragen van deelnemers. Deze financiële middelen worden besteed in gezamenlijk overleg binnen het bestuur.

Activiteiten
Door de missiegroepen worden onder andere de volgende activiteiten ondernomen:

  • de jeugd een omgeving te bieden, waar ze zich op hun niveau thuis voelen;
  • bijstand verlenen aan asielzoekers;
  • bezoeken van ouderen en eenzame mensen;
  • optrekken met mensen in de verschillende wijken;
  • sporten met mensen in de wijk.
  • het organiseren van Alpha-cursussen.

Financiën
Jaarverslag 2019