Assen Zoekt… is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zoals bedoeld in de Algemene wet inzake Rijksbelastingen. Op deze website en de site van de CGK vindt u de gegevens zoals voorgeschreven door de Belastingdienst. 

Algemene gegevens
Stichting Assen Zoekt…
Adres: Sleutelbloemstraat 1
Postcode: 9404 GE
Woonplaats: Assen

RSIN: 860054780
KvK inschrijvingsnummer: 74865366
Bank: NL64 INGB 0005 3303 76 t.n.v. CGK Assen Zoekt

Missie
We zijn in onze stad en regio aanwezig zodat mensen kunnen ontdekken, dat er vergeving is, bevrijding van gebondenheid en verslaving. Vanuit die vergeving en acceptatie door geloof in Jezus Christus is er perspectief voor de toekomst en een uitnodiging om mee op weg te gaan en tot bloei te komen. In relatie met en door samenwerking met – elkaar en met kerken en partners in de stad – willen we uitdelen aan de kwetsbaren in onze omgeving. Op die manier willen we bijdragen aan de leefbaarheid van onze stad.

Bestuur
Klik hier voor informatie over het bestuur.

Beloningsbeleid
Op dit moment kent Assen Zoekt onderstaande functies:

  • 2 voorgangers
  • Staflid missiegroepen
  • Staflid intercultureel
  • Staflid jeugdwerk

Het gaat hier allemaal om functies in deeltijd.

Hoofdlijnen beleidsplan
De organisatie zodanig inrichten, dat tegemoet wordt gekomen aan ons doel. Dit wordt gerealiseerd door het instellen van missiegroepen, die zich op allerlei aspecten van de samenleving richten. Er is een strategisch plan Assen zoekt… 2020 dat wordt gebruikt als richtsnoer.

Om de organisatie mogelijk te maken, worden acties ondernomen om de financiële middelen te verkrijgen, die worden verkregen uit subsidies van o.a. partner kerken, giften en bijdragen van deelnemers. Deze financiële middelen worden besteed in gezamenlijk overleg binnen het bestuur.

Financiën
Jaarverslag 2019

Activiteiten 2019
Hier volgt een kort verslag van de activiteiten die in 2019 zijn uitgevoerd. Je bent van harte welkom om deze en andere activiteiten met ons mee te doen.

We starten dit jaar met het schrijven van het beleidsplan 2020-2025 waarin we onze visie verwoorden en lijnen uit zetten voor de toekomst. We blijven ons daarbij steeds afvragen wat God ons zegt. Vanuit discipelschap en verbinding willen we de goede keuzes maken voor de toekomst van Assen zoekt.

2019 was een heel inspirerend jaar waarin we elkaar ontmoeten op de zondagen en in de huisgroepen, waarin we het leven delen met elkaar. Inspirerend door al de nieuwe mensen die mee zijn gaan doen en hun eigen creativiteit en inbreng meenemen. Insprirerend door het boek ‘Een kerk die kan -zoek de bloei van je buurt’ geschreven door Rudolf Setz en Marten van der Meulen gebaseerd op hun ervaringen bij Assen zoekt, dat in 2019 uitkwam.

Alpha
Met de Alpha zijn we een nieuwe fase ingegaan. In april 2019 is er gestart met tien Alpha groepen. In het najaar zijn er ook nog twee Farsi-talige groepen gestart. Alpha vindt nu plaats in de huizen. Middenin de wijken. Ook is er een youth Alpha groep gestart waarin zo’n 15 tieners participeren. In totaal gaan we komende tijd met zo’n 100 mensen onderweg.

Familieberaad
In 2019 is er in januari en december een familieberaad gehouden, het familieberaad van mei is afgezegd.

Intercultureel
2019 Was een belangrijk kantelpunt in het intercultureel zijn van Assen Zoekt met verspreid meer dan 100 verschillende bezoekers met een migratie achtergrond. Steeds meer migranten zijn gegroeid van bezoeker naar deelnemer met een taak en een verantwoordelijkheid. Er hebben mooie ontmoetingen plaatsgevonden tussen Nederlanders en mensen van andere culturen d.m.v. kookworshops, spelletjesmiddagen, Alpha cursussen en zondagse ontmoetingen.

Jeugdwerk
Het jeugdwerk is een deel van Assen Zoekt waarin veel gebeurt.

Naast de oppas tijdens iedere zondagse bijeenkomst is er “Bruisend 4-10”. Bruisend is verdeeld in 2 leeftijdsgroepen: 4-6 jaar (groep 1 t/m 3 van de basisschool) en 7-10 jaar (groep 4 t/m 7 van de basisschool).

Zondagse ontmoetingen
Bijna elke zondag komen we bij elkaar in de Open Hof. Bijna, want elke eerste zondag van de maand komen we bij elkaar in huisgroepen of netwerken, dat is in kleinere gemeenschappen.

Als proef hebben we samen met de NGK Assen een top2000dienst georganiseerd.

Het bezoekersaantal van de zondagse samenkomsten is behoorlijk gestegen. Dat betekent dat de zaal te klein lijkt te worden. Maar ook de waarden van gastvrijheid en het kennen van elkaar onder druk komen te staan.

Op 8 september hebben we het nieuwe seizoen gestart met een gezellige lunch na de samenkomst. Alle huisgroepen nemen lunch mee + 10% extra, zodat we ook voor gasten genoeg hebben. Tijdens de samenkomst hebben alle huisgroepen zich voorgesteld.

Huisgroepen en netwerken
Eind 2019 zijn er bij Assen Zoekt veertien huisgroepen, waarvan er negen verbonden zijn in drie netwerken. Vijf huisgroepen die nog niet in een netwerk zitten worden centraal
gecoached.
De cursus Aan Zet is afgerond in februari 2019 door de huisgroepen uit de wijk Vredeveld.

Zorg
Dit jaar hebben we met het project zorgcoördinatie weer een aantal grote stappen voorwaarts mogen zetten. Het document met uitgangspunten is in dit jaar tot een afronding gekomen. Het document brengt in kaart hoe in elke geleding van Assen Zoekt zorg speelt of kan spelen.