Home  |  Inloggen  |  Contact

ANBI

Assen Zoekt is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zoals bedoeld in de Algemene wet inzake Rijksbelastingen. Op deze website vindt u de gegevens zoals voorgeschreven door de Belastingdienst.

Opmerking                                    

 • De gegevens hieronder betreffen die van de Stichting Assen Zoekt.
 • Assen Zoekt is vanaf januari 2017 een zelfstandige zendingsgemeente binnen de CGK.
 • Er wordt momenteel gewerkt aan het verkrijgen van de ANBI-status vanuit het verband van de CGK.                                       

ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING.                       
                       
Stichting Assen Zoekt...       
Adres: Sleutelbloemstraat 1       
Postcode: 9404 GE       
Woonplaats: Assen       
                       
RSIN: 822750090       
KvK inschrijvingsnummer: 50450905       

Doel                                       
We zijn in onze stad en regio aanwezig zodat mensen kunnen ontdekken, dat er vergeving is, bevrijding van gebondenheid en verslaving. Vanuit die vergeving en acceptatie door geloof in Jezus Christus is er perspectief voor de toekomst en een uitnodiging om mee op weg te gaan en tot bloei te komen. Vanuit relatie en samenwerking - onderling en met kerken en partners in de stad - willen we uitdelen aan de kwetsbaren in onze omgeving. Vanuit discipelschap zoals Jezus ons dat heeft voorgeleefd willen we voor feest en vrede in de stad zorgen.

Bestuurssamenstelling              
Voorzitter: Sybrich Tiemersma
Secretaris: W. Verdouw       
Financiën: H.A. Smit       
Algemeen bestuurslid: P.-J. de la Rambelje       

Beloningsbeleid                                                           
Er zijn 2 opbouwwerkers en 1 jeugdwerker in dienst. Eén van de opbouwwerkers wordt gefinancierd vanuit een door hem zelf geïnitieerde giftenactie. De andere opbouwwerker en de jeugdwerker worden gefinancierd vanuit de door de stichting gegenereerde middelen. De jeugdwerker wordt ook voor een deel gefinancierd vanuit door hem zelf gegenereerde giften. Verder ontvangt een vrijwilliger een fiscaal toegelaten vergoeding. De salarisadministratie is uitbesteed aan het kerkelijk bureau van de Chr. Geref. Kerk te Veenendaal.

Hoofdlijnen beleidsplan

 • De organisatie zodanig inrichten, dat tegemoet wordt gekomen aan ons doel. Dit wordt gerealiseerd door het instellen van missiegroepen, die zich op allerlei aspecten van de samenleving richten om effectief te steunen en een luisterend oor te bieden.
 • Om de organisatie mogelijk te maken, worden acties ondernomen om de financiële middelen te verkrijgen, die worden verkregen uit subsidies van onder andere partnerkerken, giften en bijdragen van deelnemers.
 • De financiële middelen worden besteed in gezamenlijk overleg binnen het bestuur.
 • Het organiseren van Alpha-cursussen.
 • Er is een strategisch plan  "Assen zoekt... 2020" dat wordt gebruikt als richtsnoer. Dit plan kan worden ingezien via de volgende link......

Activiteiten                                      
Door de missiegroepen worden onder andere de volgende activiteiten ondernomen:

 • de jeugd een omgeving te bieden, waar ze zich op hun niveau thuisvoelen,
 • bijstand te verlenen aan asielzoekers,
 • brood uitdelen aan diegenen die dat moeilijk kunnen betalen.

Financiën
Balans en winst- en verliesrekening
Klik hier voor de balans en winst- en verliesrekening

Toelichting op balans

 • De vordering eind 2015 betrof de subsidie te ontvangen van de CGK, die in de loop van 2016 is voldan.

Toelichting op verlies- & winstrekning

 • Subsidies worden ontvangen van partnerkerken en die kunnen van jaar tot jaar verschillend van hoogte zijn.
 • Ook moet in dat verband rekening worden gehouden met het wegvallen van een niet onbelangrijk bedrag van één der partnerkerken vanaf 2016.
 • Hierdoor is het verlies over het jaar 2016 te verklaren.
 • Er worden bijdragen gevraagd van deelnemers, die over het algemeen maandelijks hun bijdrage betalen. Er wordt regelmatig actie gevoerd voor een verhoging i.v.m. stijgende kosten.
 • De salariskosten zijn die voor een opbouw-, jeugdwerker en vrijwilligers. 
 • De ontmoetingsdiensten zijn de zondagse bijeenkomsten, waarvoor soms een gastspreker wordt gevraagd en waarvoor soms betaald moet worden. In deze kosten zijn ook begrepen de kosten voor het huren van de ontmoetingsruimte (Open Hof) en de kosten  voor koffie, thee en dergelijke.
 • De kosten van de huur zijn in 2016 substantiëel verhoogd.
 • De cursussen zijn die voor Alpha en Aanzet en die zijn netto opgenomen, omdat van de deelnemers een bijdrage wordt gevraagd die in mindering is gebracht op de kosten.
 • Onder overige kosten zijn voornamelijk de kosten van aanschaf van een piano en een vertaalset verantwoord, alsmede artikelen gericht op de feest- en hoogtijdagen.